Konferencja. O bezpiecznej pracy w leśnictwie

„Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość” to tytuł konferencji, która odbyła się w 23 września br. w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia, które sfinansowane zostało z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”,  był Region Gdański NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. W konferencji wzięło udział około 300 osób, przede wszystkim pracownicy służb BHP i społeczni inspektorzy pracy, związkowcy. Obecni byli również dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczy, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

– Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem bezpieczeństwa pracy w leśnictwie, przedstawienie propozycji rozwiązań poprawiających jego poziom wśród pracowników Lasów Państwowych oraz pracowników firm prywatnych świadczących usługi leśne. Chcemy również zwrócić uwagę na rolę i znaczenie pracowników służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy – mówiła prowadząca konferencję Małgorzata Baran, która jest główną specjalistką służby leśnej ds. BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Przybyłych gości powitał współgospodarz konferencji Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Wśród nich byli między innymi:  poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Michał Chłopecki, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W bogatym programie konferencji znalazły się wystąpienia poświęcone wypadkowości w leśnictwie, zastosowania nowoczesnych technologii w szkoleniach, działalności służb BHP i społecznej inspekcji pracy. Poruszono także kwestie odpowiedzialności prawnej za wypadki w lesie, a także potrzeby wsparcia psychologicznego pracowników Lasów Państwowych.

Niebezpieczna praca w lesie

O wypadkowość w leśnictwie, statystykach, trendach i przyczynach ich występowania mówił w swoim wykładzie profesor Witold Grzywiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Liczba wypadków w leśnictwie spada, ale spada też liczba zatrudnionych. W 1990 roku zatrudnionych było 134 tys. pracowników, trzydzieści lat później – 51 tys. (27 tys. w sektorze prywatnym i 24 tys. w sektorze publicznym).

W ciągu minionych 32 lat nastąpiła zmiana własnościowa lasów, obok sektora publicznego pojawił się sektor prywatny. Według statystyk liczba wypadków w sektorze publicznym malała stopniowo na rzecz sektora prywatnego, choć wciąż więcej zdarzeń wypadkowych ma miejsce w sektorze publicznym. Na przykład w 2019 roku doszło do 124 zdarzeń wypadkowych w sektorze prywatnym leśnictwa i 260 w sektorze publicznym. Odwrotnie natomiast jest w przypadku wypadków śmiertelnych. Na przykład  według GUS w 2019 roku śmierć poniosło 7 osób pracujących w sektorze prywatnym, a publicznym jedna. Były nawet lata, w których nie było ofiar śmiertelnych w sektorze publicznym.

Leśnictwo w statystykach dotyczących wypadkowości, szczególnie tych najcięższych ze skutkiem śmiertelnym, znajduje się na czołowym miejscu. – W leśnictwie w Polsce zatrudnionych jest 0,4 proc. pracujących. Wypadki stanowią tu natomiast 0,5 proc. wszystkich wypadków przy pracy, jednak poziom wypadków śmiertelnych jest już bardzo wysoki, gdyż stanowi  5 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych. Okazuje się, że w leśnictwie jest dwukrotnie więcej wypadków śmiertelnych niż w górnictwie – podsumował swoje wystąpienie prof. Grzywiński.

Jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo pracy jest dobre przeszkolenie pracowników. O tym, jak nowoczesne technologie mogą pomóc w szkoleniach mówił podczas konferencji dr inż. Jarosław Jankowski. Zaprezentował on zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej do szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych. Odpowiadając na wątpliwości niektórych uczestników konferencji co do efektywności takich szkoleń, wyjaśnił, że użycie technologii wirtualnych ma pomóc w szkoleniach z udziałem prawdziwych narzędzi, a nie je zastąpić.

Przestrzeganie BHP w leśnictwie

O wpływie służb BHP na jakość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mówił w swoim wystąpieniu Piotr Gotowicki, specjalista ds. BHP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 Piotr Prokopowicz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku omówił natomiast rolę i znaczenie społecznej inspekcji pracy. Podsumowując swoje wystąpienie, zwrócił się do pracodawców: – Bądźcie odpowiedzialni i otwarci. Odpowiedzialni – czyli zawsze pamiętajcie, że w procesie pracy najważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo. A  jak wynika z badań, człowiekowi w pracy potrzebne są trzy rzeczy: dobre wynagrodzenie, bezpieczne warunki pracy i dobra atmosfera. I o to dbajmy. Bądźcie otwarci – czyli szukajcie dobrych rozwiązań w dialogu z partnerami społecznymi, nie traktujcie tego jako zło konieczne, a konsultacji nie prowadźcie jako ustawowego obowiązku – apelował. Partnerom społecznym radził natomiast, aby nie bali się podejmować działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w pracy.

Stan bezpieczeństwa pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych poruszył w swoim wystąpieniu również Paweł Grabowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku ds. nadzoru. Wśród elementów, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie wypadkowości w leśnictwie, wymienił między innymi wprowadzenie systemu zarządzania BHP.

Prawo i psychologia

Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkało się wystąpienie radczyni prawnej Agnieszki Macury, która mówiła o odpowiedzialności prawnej za wypadki w lesie, którym ulegają pracownicy, ale też turyści. Jak odpowiedzialność  za BHP wygląda z punktu widzenia stanowiska nadleśniczego zostało przedstawione w referacie Andrzeja Gajowniczka, nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy, i Małgorzaty Baran,  wspomnianej głównej specjalistki służby leśnej ds. BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Ostatnie wystąpienie poświęcone zostało korzyściom, jakie niesie ze sobą stałe wsparcie psychologiczne pracowników leśnictwa. Psycholog Anna Proch-Lendzion przedstawiła zasady, ale także efekty programu polegającego między innymi na stałym dostępie pracowników do pomocy psychologicznej, która od kilku lat funkcjonuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Konferencja została objęta patronatem honorowym
przez Radę Ochrony Pracy oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej