Kiedy świadczenie rehabilitacyjne z ZUS?

Gdy skończył się limit zasiłku chorobowego, a ubezpieczony dalej nie może pracować i jednocześnie leczenie lub rehabilitacja pozwoliłyby na powrót do pracy, to może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Może je otrzymać ubezpieczony, który, co ważne, wyczerpał w całości okres pobierania zasiłku chorobowego, który co do zasady wynosi 182 dni, jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie może dostać także osoba, która wykorzystała okres pobierania zasiłku chorobowego, stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwalają na odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie można otrzymać na okres potrzebny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS. Świadczenia nie dostanie osoba, która ma prawo do innego świadczenia, np. emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego bądź urlopu dla poratowania zdrowia.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to przez pierwsze 3 miesiące (90 dni) 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Za pozostały okres jest to 75% podstawy. Świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierane jest w czasie ciąży.

Żeby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek na formularzu ZNp-7, zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnił lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Jeśli to ZUS będzie wypłacał świadczenie, należy złożyć także zaświadczenie płatnika składek wystawione na formularzu Z-3 – w wypadku pracowników, Z-3b –prowadzący działalność pozarolniczą lub współpracujący z nimi, a także duchowni. Druk Z-3a powinni złożyć pozostali ubezpieczeni. Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeśli zostało złożone przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia ani na jego wysokość. Wniosek najlepiej złożyć na 6 tygodni przed końcem okresu, przez który możesz pobierać zasiłek chorobowy (ten okres to 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – 270 dni).

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej