Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2019 rok

Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. Od 2019 roku, dzięki nowej usłudze „Twój e-PIT”, podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej nie będą już musieli wypełniać wniosków ani składać deklaracji, by rozliczyć swój podatek. Zamiast tego na portalu podatkowym Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38.

Przygotowaną przez KAS deklarację podatkową podatnik może:

 • zaakceptować bez wprowadzania żadnych zmian,
 • wprowadzić zmiany,
 • uzupełnić dane w deklaracji, jeśli KAS nimi nie dysponował (np. ulga na Internet, odliczenie IKZE, ulga na kredyt);
 • odrzucić, a następnie rozliczyć się samodzielnie.

W przypadku deklaracji PIT-38, PIT-36, PIT-36L podatnik zobowiązany jest do uzupełnienia informacji, których KAS może nie posiadać (np. dochody pochodzące z działalności gospodarczej).

W przypadku, gdy podatnik nie zrobi nic – jego PIT przygotowany przez urząd automatycznie zostanie uznany za zaakceptowany wraz z końcem okresu rozliczeniowego.

Nowością w 2020 roku jest także wprowadzenie mikrorachunku podatkowego – indywidualnego dla każdego podatnika – na który od 1 stycznia należy regulować należności czy zaległości podatkowe z tytułu PIT lub CIT oraz VAT.

Sprawa dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale także osób fizycznych – pracowników, którzy np. będą mieli do uregulowania zaległy podatek. Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest bardzo proste – wystarczy skorzystać z generatora, który jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl lub zgłosić się do urzędu skarbowego, w którym po podaniu numeru PESEL lub NIP otrzyma się informację o koncie.

Podatnicy składający zeznanie podatkowe za 2019 rok mogą skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń, obniżając tym samym swoje zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Poniżej zestawienie ulg, z których podatnicy korzystają najczęściej.

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2019 roku osoby niepełnosprawne, np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzji ZUS przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Jaką kwotę można odliczyć?

W przypadku wydatków:

 1. nielimitowanych – podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesioną (wraz z ewentualnym podatkiem VAT),
 2. limitowanych „górną” granicą kwotową – podatnik może odliczyć kwotę faktycznie poniesioną, nie więcej niż określony w przepisach limit,
 3. poniesionych na zakup leków – podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

1. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – odliczeniu z tego tytułu podlega kwota w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Ważne! Każdy z małżonków będący osobą niepełnosprawną ma swój własny limit odliczenia do kwoty 2280 zł.

2. Wydatki nielimitowane:

 • adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego lub innym środkiem transportu,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności:

 • dane identyfikacyjne kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
 •   rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
 • kwotę zapłaty.

Podatnicy, którzy korzystają z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/0.

Osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną, jeśli chciałaby skorzystać z ulgi na zakup lekarstw, musi spełnić (oprócz ogólnych warunków uprawniających do skorzystania z ulg rehabilitacyjnych) następujące warunki:

 • ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej 100 złotych,
 • posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku (fakturę),
 • posiadać pisemne zlecenie, wydane przez właściwego lekarza specjalistę, o konieczności stosowania zleconych leków.

Ważne: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę.

II. Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym przez co najmniej jeden dzień:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

 • 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225 zł,czyli 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł.

Rodzice i opiekunowie dzieci, u których podatek wyliczony od ich wynagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci, mają możliwość złożenia wniosku o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Kwota zwrotu nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

III. Ulga na Internet

Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tej ulgi. Podatnik, który skorzystał z ulgi na Internet w rozliczeniu za 2017 r., następnie w rozliczeniu PIT za 2018 r. zapomniał o rozliczeniu, to w PIT za 2019 r. nie będzie mógł już z ulgi skorzystać.

Kwota przysługująca do odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 760 złotych. Podatnik ma prawo odliczyć tylko te wydatki, które faktycznie poniósł. Jeśli więc ktoś płaci za dostęp do Internetu 30 zł brutto miesięcznie, w zeznaniu odliczy 12×30 zł=360 zł, a nie 760 zł. Niewykorzystany limit nie przechodzi na następny rok.

W sytuacji, gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych.

IV. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali umowę kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek od ww. kredytu. Odliczeniu podlegają odsetki od części kredytu nieprzekraczającej 325 990 zł. Prawo do odliczania kwoty odsetek przysługuje do końca terminu spłaty określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

V. Odliczenie wpłat na IKZE

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu). Wpłaty na IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten nie jest określony w ustawie podatkowej, lecz wynika z odrębnych regulacji. W 2019 r. wynosił on 5718 zł.

Stan prawny na 16.03.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej