Jak dodatek 500+ wpływa na dochód rozporządzalny

Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinach pobierających świadczenie Rodzina 500+ wyniósł 1528 zł w ub.r. Udział świadczenia w dochodach rodzin w 2019 roku spadł. Jest on zróżnicowany w skali kraju.

Dochód rozporządzalny to dochód pomniejszony o podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Udział 500+ w przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym jest zróżnicowany pomiędzy województwami. W skali całego kraju wyniósł on 12,7 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny. Najwyższy był w województwie warmińsko-mazurskim (wyniósł 15,1 proc.), czyli na Warmii i Mazurach świadczenie 500+ stanowiło średnio 15,1 proc. dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie, po odjęciu podatków i składek.  W Pomorskiem wynosi zaś 12,9 proc.

Najniższy udział 500+ był w województwie mazowieckim, gdzie wyniósł 11 proc. Co ciekawe w Mazowieckiem (poza stolicą) wynosi on też 15,1 proc. Warto więc zwrócić uwagę na zróżnicowanie wewnątrz województwa mazowieckiego, gdzie dla regionu stołecznego udział ten wyniósł tylko 8,7 proc., a dla reszty województwa aż 15,1 proc., czyli był tak samo wysoki jak w województwie warmińsko-mazurskim.

Zatem świadczenie 500+ było przeciętnie znacznie większym wsparciem dla rodzin na Warmii i Mazurach i na pozawarszawskim Mazowszu niż np. w Warszawie czy Dolnym Śląsku (11,9 proc.).

GUS wylicza, że w większości województw nastąpił spadek udziału świadczenia wychowawczego w dochodzie rozporządzalnym r/d/r w porównaniu do wartości z 2018 roku, co jest związane ze stałym charakterem tego świadczenia (jego wartość nie rośnie), przy zwiększeniu dochodów z innych źródeł. Nie liczymy inflacji.

500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W I połowie 2019 roku świadczeniem objęto przeciętnie miesięcznie 3 mln 593,4 tys. dzieci (od drugiego dziecka), a w II połowie ub.r. przeciętnie miesięcznie 6 mln 70,2 tys. dzieci (zmiana: na każde dziecko). Wydatki na 500+ wyniosły w ub.r. 30,5 mld zł., podczas gdy w 2018 roku było to 22,2 mld zł.

Przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę w gospodarstwach domowych, tych pobierających świadczenie 500+, w 2019 roku wyniosły 1528 zł i stanowiły 84 proc. przeciętnych dochodów na osobę w Polsce (średniej krajowej). Natomiast przeciętne miesięczne wydatki na osobę w rodzinach, które dostają 500+, wyniosły 1025 zł. Podobnie jak w przypadku dochodów – wydatki były poniżej średniej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej