Augustyniak: Sytuacja epidemiologiczna a funkcjonowanie zakładów pracy

Rozmowa z Tomaszem Augustyniakiem, Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Dyr. Tomasz Augustyniak

Rozmawia Artur S. Górski

– Czy, a jeśli tak to jakie, są wytyczne dla zarządów firm i dyrekcji zakładów pracy Pomorza, mające na celu unikniecie lub ograniczenia zachorowań na COVID-19?

–  Zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040), za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca, który obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Mając na względzie art. 226 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.) pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Wystąpienie nowego czynnika biologicznego w środowisku pracy, jakim jest wirus SARS-CoV-2 stanowi podstawę do dokonania weryfikacji istniejącej oceny ryzyka zawodowego, a także procedur i instrukcji pod kątem nowego zagrożenia. Szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji wraz z aktualnymi komunikatami i wytycznymi dla poszczególnych branż znajdują się na stronie www.gis.gov.pl.

Czy są jakoweś specjalne zarządzenia dla zakładów pracy? Co musi zapewnić pracodawca pracownikom?

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Ponadto osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów obowiązane są zakrywać usta i nos. Rekomendowany jest podział załogi na zmiany nie kontaktujące się ze sobą.

– Alarmistycznie brzmią komunikaty z Górnego Śląska i Zagłębia. Czy mamy tam epicentrum zakażeń, które należy izolować od reszty Kraju?

Analiza ilości zakażeń SARS-CoV-2 w kraju wskazuje, że najwięcej zakażeń notowanych jest w województwie śląskim. Kwestia izolowania jednego województwa od reszty kraju powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście i oparta na dynamice rozwoju epidemii w regionie z uwzględnieniem ilości i rozmieszczenia poszczególnych jej ognisk.

– Jak kształtuje się sytuacja w pomorskich zakładach pracy pod kontem COVID-19?

Sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa pomorskiego nie wywarła widocznego wpływu na funkcjonowanie zakładów pracy. Wyjątek stanowiły jedynie czasowo unieruchomione poszczególne oddziały w podmiotach leczniczych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej